PROJEKT KREŠIMIR


 

Naziv projekta: KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR

Akronim projekta: KREŠIMIR

Program financiranja: EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 737.252,18 kn, od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 626.664,35 kuna.

Lokacija: Šibenik

Korisnik: Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Partneri: Grad ŠibenikŠibenska udruga mladihUdruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ i Feniks – udruga za ljudski razvoj i inovativne akcije

Datum početka i završetka projekta: 29. listopada 2018. – 29. listopada 2019.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

www.strukturnifondovi.hr          www.esf.hr/operativni-program/ 

 

 

Svrha projekta je razviti dobro upravljanje u kulturi grada Šibenika jačanjem kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje i jačanjem suradnje i umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora uspostavom KREativne ŠIbenske Mreže Integriranog kulturnog Razvoja KREŠIMIR. Mreža će okupljati i educirati dionike u kulturi, promovirati javno-civilno partnerstvo, omogućiti uključenje OCD-ova u procese kreiranja kulturnih politika u lokalnoj sredini i povećati pristup građana kulturno-umjetničkim sadržajima.

Ciljne skupine su zaposlenici/članovi udruga partnera, zaposlenici JU TKŠ i Grada Šibenika, udruge u kulturi i umjetnosti, lokalne ustanove u kulturi.

Glavni problemi koje projekt rješava su nedovoljno razvijena suradnja civilnog i javnog kulturnog sektora u Šibeniku i nerazvijeni kapaciteti dionika za sudioničko upravljanje.

Aktivnosti:

Element 1: Razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi

  • Priprema i provedba edukacija dionika u kulturi Grada Šibenika
  • Ispitivanje potreba dionika u kulturi grada Šibenika
  • Izrada Akcijskog plana za razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi Grada Šibenika
  • Organizacija posjeta Pogonu – zagrebačkom centru za kulturu i mlade 
  • Priprema i provedba događanja Dani otvorenih vrata mreže KREŠIMIR 
  • Izrada praktičnog priručnika mreže KREŠIMIR

Element V: Promidžba i vidljivost

  • Izrada web stranice KREŠIMIR
  • Nabava i izrada promotivnih materijala i alata
  • Promoviranje projekta putem lokalnih medija

Element PM: Upravljanje projektom i administracija

Sadržaj materijala je isključiva odgovornost JU Tvrđava kulture Šibenik

 

PROVEDBA

5. i 6. prosinca 2018. Radionica „Osnivanje i rad Udruga u Republici Hrvatskoj“ 

Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, s početkom u 10 sati

OVDJE preuzmi program radionice